Rezultati 2021

Infrastrukturni kapital

Pomembna vloga TEB pri zagotavljanju stabilnosti sistema

Skupna proizvodnja

3.388 GWh

električne energije

Proizvodnja NEK:

5.419 GWh

(2.709 GWh za Slovenijo)

Proizvodnja HE:

619 GWh

Naravni kapital
Nizkoogljični portfelj virov energije (jedrska, vodna in sončna energija):

99 %

električne energije

Finančni kapital
Čisti dobiček:

105,6 mio EUR

Promet:

3,5 mrd EUR

Zaposleni in intelektualni kapital
zaposlenih

1.232

66 % zaposlenih: vsaj višješolska izobrazba
Uresničevanje akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja

Vložek v razvoj in raziskave, investicije ter naložbe za dolgoročno stabilnost:

79,35 mio EUR

Pridobitev energetskega dovoljenja za JEK2

Družbeni kapital

Varna, zanesljiva in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo. Napredne storitve za odjemalce – uresničevanje zelene transformacije. Krepitev razumevanja energije in energetike med ključnimi deležniki

S svojim delovanjem souresničujemo naslednje cilje trajnostnega razvoja.
 • icon-1
 • icon-2
 • icon-3
 • icon-4
 • icon-5
 • icon-6
 • icon-7
 • icon-8

DRUŽBE SKUPINE GEN V LETU 2021

nek NEK v letu 2021

 • Proizvedla je 5.419 GWh električne energije.
 • Količina električne energije, ki po meddržavni pogodbi o NEK pripada GEN, je znašala 2.709 GWh.
 • Realizacija nad načrtovano: 102 %
 • Kazalnik zmogljivosti: 90,15 %
 • Kazalnik razpoložljivosti: 90,65 %
 • Kazalnik izkoriščenosti: 92,88 %

sel SEL v letu 2021

 • 339 GWh proizvedene električne energije
 • Začetek dvoletnega projekta Zamenjava zapornic prelivnih polj HE Medvode
 • Uspešno zaključene aktivnosti za nakup MHE Bistrica
 • 102,8 % realizacija načrta za leto 2021

teb TEB v letu 2021

 • Skupno izvedenih 10 aktivacij oz. 12 zagonov plinskih blokov PB 1–6
 • Skupno 52,3 GWhoziroma 46,1 GWh neto proizvedene električne energije
 • Zaradi ugodnih razmer na trgu električne energije je TEB delovala tudi komercialno
 • Zaključeni tehnični pregledi plinskega bloka PB7

hess HESS v letu 2021

 • 280 GWh proizvedene električne energije (delež GEN)
 • 95,3 %realizacija načrta za leto 2021
 • Nadaljevanje postopkov za izgradnjo HE Mokrice in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo fotonapetostne elektrarne na HE Brežice

gen-i GEN-I v letu 2021

 • Trgovanje s 44,71 TWh električne energije
 • Glavni nakupni in prodajni trgi: trgi Srednje, Jugovzhodne in Zahodne Evrope
 • Več kot 24 tisoč novih odjemalcev
 • Vodilni ponudnik zelenih rešitev
 • Več kot 3000 novih sončnih elektrarn na strehah slovenskih hiš
 • Ohranjanje stabilnih cen električne energije v zahtevnih razmerah na trgu

KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU V LETU 2021

Poslovni rezultati

Skupina GEN je leto 2021 zaključila izjemno uspešno, in sicer s 105,6 mio EUR čistega dobička. To je kar 64 % več kot v letu 2020. Osnovo za doseganje dobrega rezultata predstavljajo predvsem stabilno, varno in zanesljivo obratovanje vseh proizvodnih objektov družb, vključenih v Skupino GEN, nadplanska proizvodnja, ustrezna strategija trženja in uspešno obvladovanje tveganj, ustrezen odziv na epidemijo ter obvladovanje stroškov. Odličen rezultat je posledica izjemnih tržnih razmer ter najuspešnejšega poslovnega leta doslej za Skupino GEN-I. Vložki v infrastrukturo za delo s podatki so omogočili hiter razvoj digitalizacije podpornih dejavnosti ter hitro in analitsko podprto odločanje z uporabo najnaprednejših orodij. K rekordnemu rezultatu je največ prispevalo globalno trgovanje. Na trgu so se v letu 2021 izoblikovale priložnosti, ki smo jih lahko izkoristili. Brez razvoja in prilagoditev bi priložnosti ostale neizkoriščene ali jih celo ne bi zaznali.

Še naprej rastemo. S 3,5 mrd EUR prometa smo v skupini utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami in se ponovno uvrstili med investicijsko najmočnejše poslovne skupine v Sloveniji.

Obratovalni rezultati

Proizvodne enote družb, vključenih v Skupino GEN, so skupaj proizvedle 3.388 GWh električne energije. Z rezultatom smo zadovoljni, saj je to ob remontnem letu v NEK in spremenljivi hidrologiji reke Save 2 % več od načrtovanega. Leto je bilo v znamenju nadpovprečne hidrologije v prvi polovici leta in podpovprečne hidrologije v drugi polovici leta, ko je bila vseh 6 mesecev proizvodnja hidroelektrarn pod načrtovano. Izpostaviti velja mesec maj, ko sta družbi SEL in HESS dosegli rekordni proizvodnji, na drugi strani pa v mesecu septembru beležimo eno najnižjih proizvodenj pri obeh družbah.

NEK je ponovno potrdila visoko zanesljivost in predvidljivost obratovanja. Obratovala je stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 5.419 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oz. Republiki Sloveniji polovica, torej 2.709 GWh. To je 2 % več od načrtovanega. Realizacija NEK je bila v vseh mesecih nad načrtovano, razen v septembru, ko je bila 99,3 %. V aprilu je bil uspešno izveden remont, ki je trajal od 1. 4. do 5. 5. 2021. K rezultatom NEK sta pomembno prispevala tudi velika zavzetost sodelavcev ter učinkovito delo v času pandemije COVID-19.

Ob spremenljivi hidrologiji v letu 2021 smo v naših hidroelektrarnah z zanesljivim in uspešnim obratovanjem proizvedli 619 GWh električne energije.

Svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema je z zanesljivimi zagoni potrdila tudi TEB. V letu 2021 je za potrebe balansiranja sistema zagotovila 12 zagonov. Ker so cene na trgu električne energije dosegale rekordne vrednosti, je bilo kljub višjim cenam pogonskih goriv in CO2 kuponov obratovanje predvsem novega plinskega bloka PB6 komercialno zanimivo.

Proizvodnja električne energije je v vseh naših proizvodnih objektih skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih in premišljenih vlaganj v znanje in opremo.

Nizkoogljični portfelj

V družbah, vključenih v Skupino GEN, je kar 99 % vse električne energije iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov, tj. jedrske, vodne in sončne energije.

Razvoj in investicije

Aktivno je bilo tudi na področju investicij, saj se Skupina GEN zaveda, da je Vizija 3 + 1 elektroenergetskega prehoda ključ do razogljičenja slovenske energetike in s tem širše družbe. V letu 2021 smo izvedli investicije v višini 79,35 mio EUR.

V NEK so se vlaganja v letu 2021 nanašala predvsem na suho skladiščenje iztrošenega jedrskega goriva, dodatni izvor vode in črpalke za vbrizgavanje ter alternativno hlajenje v primarnem krogu in reaktorski zgradbi. Po 18 mesecih obratovanja in več kot 8,5 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije so 1. 4. 2021 NEK zaustavili za potrebe izvedbe rednega remonta. Dne 5. 5. 2021 je bila elektrarna ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom so s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so otežile dobavo blaga in storitev, opravili več kot 40 tisoč aktivnosti.

Vezano na postopek v zvezi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK je bilo izdelano Poročilo o vplivih na okolje. NEK je vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja predložila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v začetku meseca oktobra 2021. MOP je odgovorna ministrstva in organizacije pozvalo k izdaji mnenj o sprejemljivosti nameravanega posega. V sredini decembra so bila mnenja posredovana NEK z zahtevo za opredelitev do mnenj in ugotovitev ministrstva.

V začetku oktobra je minilo 40 let od prve sinhronizacije NEK z elektroenergetskim omrežjem. NEK se je v tem obdobju izkazala z zelo stabilnim in učinkovitim obratovanjem, ki pomembno prispeva k zanesljivosti slovenskega in evropskega elektroenergetskega sistema.

V TEB se uspešno zaključuje projekt nadomestnega plinskega agregata plinskega bloka (PB7). Dne 22. 2. 2021 je bil izveden interni strokovni tehnični pregled, 1. 4. 2021 pa je bil uspešno opravljen še tehnični pregled. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je bilo odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje. Dne 1. 12. 2021 je bila pridobljena odločba o podaljšanju poskusnega obratovanja še za 6 mesecev. Sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo. S postavitvijo drugega plinskega bloka PB7 je TEB zaključila investiranje v dva nova plinska bloka, ki bosta postopoma nadomestila tri stare plinske bloke, zgrajene leta 1974.

V SEL so se v mesecu marcu začela dela na dvoletnem projektu Zamenjava zapornic prelivnih polj HE Medvode, ki je po vrednosti in zahtevnosti trenutno največja investicija v družbi. Zapornice na pretočnem polju 1 so bile zamenjane znotraj predvidenega časovnega in finančnega okvirja, v teku je menjava na drugem pretočnem polju. V letu 2021 so bile uspešno zaključene aktivnosti za nakup MHE Bistrica, ki so potekale že od leta 2019. Konec leta 2021 je bila pri družbi SEL v sodni register vpisana pripojitev družbe MHE Bistrica d.o.o.

V HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE v verigi, tj. HE Mokrice. Konec meseca septembra 2021 je Upravno sodišče odpravilo odločbo Vlade RS glede prevlade javne koristi in jo vrnilo v ponovno obravnavo. HESS je kot vlagatelj zahteve za gradbeno dovoljenje izpolnil vse potrebne pogoje, upravni organ pa po mnenju sodišča ugotovitev iz Presoje vplivov na okolje ni ustrezno in skladno z Zakonom o upravnem postopku (ZUP) zapisal v odločbo. Vlada RS mora torej postopek ponoviti skladno z ugotovitvami sodišča. V mesecu septembru 2021 je družba HESS pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo fotonapetostne elektrarne z močjo 6 MWp na deponiji sedimentov D3 ob pretočni akumulaciji HE Brežice.

Širitev jedrskih proizvodnih zmogljivosti

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi sprejete Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50) ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) 19. julija 2021 izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2, s katerim je odprlo pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2. To je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo Slovenije z nizkoogljično energijo. Energetsko dovoljenje je postalo dokončno 20. avgusta. Naslednji korak projekta JEK2 je začetek umeščanja v prostor. Konec leta 2021 je družba GEN na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) oddala gradivo za pobudo za umeščanje JEK2 v prostor.

Projekt JEK2 je skladno z vizijo Skupine GEN, imenovano Vizija 3 + 1, zastavljen tako, da bo ključno vplival na uresničevanje ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe, doseganje podnebnih ciljev ter prispeval k energetski uvozni neodvisnosti Slovenije, zato JEK2 potrebujemo že danes. Doslej opravljene študije kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive naše energetske in podnebne prihodnosti. Prav tako je izgradnja JEK2 nujna s stališča povečevanja deleža razpršenih obnovljivih virov energije, saj je rast deleža teh virov za proizvodnjo električne energije nujno pogojena tudi s proizvodnjo iz stabilnega proizvodnega objekta, kot je JEK2.

Trgovanje

Leto 2021 je bilo za Skupino GEN-I prelomno. Zelena preobrazba, digitalizacija, zdravstvena kriza in predvsem energetska kriza z rekordnimi cenami energentov so preizkušale zmožnosti Skupine GEN-I in znanje zaposlenih. Rezultati so vsem krizam navkljub presegli pričakovanja in dokazujejo, da je Skupina GEN-I zgrajena na izjemnih temeljih in pripravljena na krizne situacije. Pripravljenost na krizo in inovativno poslovanje sta omogočila, da so cene elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce GEN-I ostale enake. Razlog za preseganje rezultata so pretekla vlaganja, ki so omogočila izkoriščanje nepričakovanih poslovnih priložnosti kot posledice zelo netipičnih razmer na trgu. Novim razmeram smo se uspeli zelo hitro prilagoditi – z analitiko energetskih trgov smo prepoznali poslovne priložnosti in jih z izvedbo izkušene ekipe tudi izkoristili.

Po ustvarjenih prihodkih Skupina GEN-I sodi med največja podjetja v Sloveniji in med najuspešnejših 50 podjetji v regiji. Nobeno podjetje v Sloveniji ne ustvari več prihodkov na tujih trgih kot Skupina GEN-I.

V Skupini GEN-I smo z uspešno strategijo in konzervativno politiko upravljanja z likvidnostnim tveganjem uspešno upravljali z likvidnostjo v času energetske krize. Pomembne dosežke smo v Skupini GEN-I beležili tudi na področju dobave električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem. Naš portfelj se je v letu 2021 povečal za več kot 24 tisoč novih odjemalcev, s 1. januarjem 2022 pa še za dodatnih 10 tisoč. Nenehna rast števila zvestih odjemalcev je posledica zgrajenega zaupanja, transparentne in stabilne cenovne politike ter izvrstne uporabniške izkušnje. S tem smo dodatno utrdili zaupanje in dvignili lojalnost portfelja odjemalcev, kar je investicija na dolgi rok. Slednje nenazadnje dokazuje priznanje najbolj zaupanja vredne blagovne znamke Trusted brand, ki ga je Skupina GEN-I prejela osmo leto zapored.

Razvoj storitev za odjemalce

V Skupini GEN razvijamo napredne storitve za naše odjemalce. Tudi v letu 2021 smo z oblikovanjem dodatnih storitev, ki temeljijo na naprednih tehnologijah in konvergenci dejavnosti energetike, transporta in informacijsko komunikacijskih tehnologij nadgradili našo temeljno storitev. Še naprej smo sledili globalnim trendom dekarbonizacije, decentralizacije in digitalizacije. Prek sodelovanja v razvojnih projektih smo dobavo električne energije premišljeno povezovali s širšim naborom povezanih storitev, ki vse bolj prožnim gospodinjskim, industrijskim in storitvenim proizvajalcem odjemalcem omogočajo uresničevanje zelene transformacije. Pri tem je GEN-I kot vodilni ponudnik zelenih rešitev v letu 2021 povečal število sončnih elektrarn na strehah slovenskih hiš na več kot 3000, hkrati pa z inovativno energetsko skupnostjo (tj. Sončna skupnosti GEN-I) aktivno vključitev v energetski prehod omogočil tudi tistim, ki nimajo pogojev za sončno elektrarno na lastni strehi.

Optimizacija poslovanja

V letu 2021 smo uspešno nadaljevali z intenzivnim izvajanjem akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja družbe in Skupine GEN. Kljub zahtevnim razmeram na energetskem trgu smo z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo uspeli obvladati tveganja in po ustvarjenem dobičku presegli načrte. Uspešno poslovanje predstavlja temelj prihodnje oskrbe z energijo, saj omogoča zanesljivo vodenje investicij v razvoj energetske infrastrukture.

Zaposleni in znanje

V osrčju našega poslovanja so bili in ostajajo zaposleni s svojim znanjem in predanostjo: v letu 2021 nas je bilo 1.232, od tega več kot 66 % z vsaj višješolsko izobrazbo. Nadgrajevali in razvijali smo lastne programe usposabljanja.

Energetsko izobraževanje in ozaveščanje javnosti

Krepili smo razumevanje tem, povezanih z energijo in energetiko, v različnih ciljnih skupinah. Širjenje podpore jedrski energiji je ključnega pomena za nadaljnji razvoj GEN na jedrskem področju, zato smo okrepljeno sodelovali na različnih javnih obravnavah in energetskih konferencah z usmerjenim komuniciranjem in predstavitvami projekta JEK2. Okrepili smo digitalno komuniciranje na družbenih omrežjih ter s šolami vzpostavili neposredno spletno komunikacijo, vključno z uporabo vsebin spletnega stičišča o energiji in energetiki eSvet.

TOP