99% nizkoogljična elektrika

100% zaveza

Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba, ki bo delovala na temeljih trajnostnega razvoja. Uresničitev tega ambicioznega cilja terja 100-odstotno predanost vseh deležnikov.

Cilj prinaša poleg obveznosti tudi številne priložnosti za posameznike, družbo in gospodarstvo. Med pričakovanimi pozitivnimi učinki so zmanjšanje energetske uvozne odvisnosti, nove razvojne priložnosti na skupnih energetskih trgih, zagotavljanje zelenih delovnih mest, ohranjanje narave in dvig konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Podnebna nevtralnost je priložnost

V Skupini GEN proizvedemo kar 99 % električne energije iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije. Z zanesljivim obratovanjem podpiramo stabilnost elektroenergetskega sistema. Tako prispevamo k visokemu življenjskemu standardu in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilja doseganja podnebne nevtralnosti ne prepoznavamo le kot našo odgovornost, temveč predvsem kot priložnost za razogljičenje in krepitev odpornosti Skupine GEN in slovenske družbe, ki jo oskrbujemo z nizkoogljično elektriko.

Ravnotežje energetske trileme

Zanesljivost, enakopravnost in okoljsko-podnebna trajnost. Trojček poudarkov energetske trileme, ki ga v Skupini GEN uravnoteženo uresničujemo s svojim trajnostnim delovanjem.

Naše ključne vrednote so: zanesljivost, varnost, trajnost in znanje. Udejanjamo jih v vseh treh temeljnih dejavnostih družb Skupine GEN: pri proizvodnji električne energije, trženju in prodaji ter pri načrtovanju razvoja in investicij.

To je skupina GEN

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji.

Celovito oskrbujemo z električno energijo:

 • proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije,
 • tržimo in prodajamo jo na domačem in več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej Evropi,
 • tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.
6300—6800 GWh
povprečna letna proizvodnja elektrike v naših elektrarnah
30 %
delež celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji
22
evropskih trgov, na katerih smo prisotni s trgovalno-prodajnimi aktivnostmi

Naše lokacije in trgi

Prisotnost naših družb na trgih električne energije in energetskih borzah

 • 22 evropskih trgov
 • 16 hčerinskih družb
 • hčerinske družbe
 • električna energija
 • električna energija in zemeljski plini
 • zemeljski plini

Naše proizvodne enote – elektrarne

Jedrska elektrarna
 • Krško
Termoelektrarna
 • Brestanica
Hidroelektrarna
 • Moste
 • Mavčiče
 • Medvode
 • Vrhovo
 • Boštanj
 • Arto - Blanca
 • Krško
 • Brežice
 • Mokrice (v načrtovanju)
Sončna elektrarna
 • Mavčiče
 • Medvode
 • Vrhovo
 • Brestanica
 • Krško - GEN
Danijel Levičar in Martin Novšak

Levo: Danijel Levičar, poslovni direktor. GEN energija d.o.o.

Desno: Martin Novšak, generalni direktor. GEN energija d.o.o.

Intervju s poslovodstvom

Jedrska energija je največji posamični vir nizkoogljične elektrike v Sloveniji

Leto 2020 je s pandemijo COVID-19 prineslo številne nove izzive in preizkušnje za energetiko, gospodarstvo in celotno družbo. Čeprav je bila tako obsežna zdravstvena kriza nepričakovana, je Skupina GEN obvladala vsa s tem povezana tveganja ob zavedanju, da je stabilna in varna oskrba z električno energijo predpogoj za delovanje prav vseh družbenih sistemov in za blaginjo državljanov Slovenije.

S poslovodstvom Skupine GEN smo se pogovarjali o doseženih rezultatih, ki temeljijo na sinergijah med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN, ter o prihodnjih načrtih. Ti močno odražajo ključne vrednote delovanja Skupine GEN, zlasti pa zanesljivost, okoljsko-podnebno sprejemljivost, varnost in konkurenčnost.

Leto 2020 je bilo za Skupino GEN kljub nenavadnim razmeram poslovno in obratovalno uspešno leto. Katere rezultate bi posebej izpostavili?

Novšak: Energetski objekti Skupine GEN so v letu 2020 obratovali zelo stabilno in večinoma dosegli ali celo presegli načrtovane rezultate. Uspešno končano leto je odraz pravočasnega odziva na epidemijo COVID-19 in strokovnosti vseh naših sodelavcev. K zanesljivosti proizvodnje je pripomoglo tudi dejstvo, da v letu 2020 nismo načrtovali rednega remonta. Jedrska elektrarna Krško je večino časa delovala s polno močjo, z izjemo varnostne ustavitve elektrarne ob močnem potresu v sosednji Hrvaški v decembru. Proizvedla je 6.041 GWh električne energije, kar je več kot načrtovano. Kljub neidealnim razmeram so se v NEK uspešno pripravili na remont, ki je bil spomladi 2021 tudi uspešno opravljen.

V HESS so zaradi podpovprečnih hidroloških razmer proizvedli manj energije kot lani, in sicer 595 GWh. Naredili pa so pomembne korake naprej pri projektu HE Mokrice. Vlada RS je prepoznala pomembnost izgradnje nove hidroelektrarne za slovenski elektroenergetski sistem. Postopek je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Termoelektrarna Brestanica je zagotovila 27 zagonov za potrebe balansiranja slovenskega EES, nadplansko delovanje TEB pa so omogočale ugodne cene plina.

Ustvarili smo več kot 2,2 milijarde evrov prometa, dobiček pa povečali za 33 % od leta 2019, kar odraža premišljenost in učinkovitost našega odziva na epidemijo. Družbe v naši skupini so izvedle investicije v višini 104,59 milijonov evrov, med njimi sta izgradnja PNV v NEK in gradnja nadomestnega plinskega agregata PB7 v TEB, ki bo kljub zahtevnim pogojem končana v načrtovanem časovne obdobju.

Višina investicij uvršča našo skupino med investicijsko najdejavnejše skupine v Sloveniji. K poslovni odličnosti je pomembno prispeval tržno-prodajni del Skupine GEN, ki je z ustreznim odzivom na zahtevne tržne razmere uspešno obvladoval tržna tveganja. Skupina GEN-I je v letu 2020 prvič dosegla 25-odstotni tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu in tako potrdila svoj položaj največjega dobavitelja električne energije v Sloveniji.

Martin Novšak
»Vidik nacionalne samooskrbe z energijo je izjemno pomemben okvir, znotraj katerega bo tekla razprava o strateški infrastrukturni investiciji v novo jedrsko elektrarno.«

Martin Novšak, generalni direktor.
GEN energija d.o.o.

Kako pa je pandemija koronavirusa vplivala na poslovanje Skupine GEN in njenih družb?

Novšak: S pravočasno sprejetimi in uspešnimi ukrepi smo zagotovili učinkovito poslovanje v vseh družbah Skupine GEN. Slovenskim gospodinjstvom, javnemu sektorju, na primer zdravstvu in šolstvu, ki sta bila v preteklem letu še posebej izpostavljena, in gospodarstvu smo zagotavljali stabilno in nemoteno oskrbo z električno energijo. Okrepilo se je zavedanje, kako pomembna strateška dobrina je energija, poleg seveda vode in hrane. Oskrba z energijo je ključen pogoj za normalno delovanje družbe.

V negotovih in stresnih časih smo torej z ohranjanjem zanesljivega in samozadostnega elektroenergetskega sistema skrbeli za nemoteno delovanje družbenih sistemov, zlasti zdravstvenih ustanov, prometa in vseh ostalih sektorjev, ki so bili ključni v bitki proti koronavirusu. Vse družbe Skupine GEN so v letu 2020 obratovale nemoteno ter se odzvale strokovno in učinkovito z ustreznimi ukrepi in spremembami delovnih procesov. Kljub omejitvam smo izvedli vse potrebne servise in poskrbeli za varnost in visok tehnološki standard naših elektrarn.

Levičar: Seveda pa naš učinkovit odziv na pandemijo ne bi bil mogoč, če ne bi že v preteklosti sprejemali premišljenih poslovnih odločitev in optimizirali tehnoloških in poslovnih procesov. V Skupini GEN se zavedamo pomena energetske varnosti in eden njenih pomembnih gradnikov v Sloveniji je Nuklearna elektrarna Krško. To se je še posebej pokazalo letos, ko je zaradi okoliščin pandemije in posledičnih sprememb stabilnosti elektroenergetskega sistema NEK odigral izjemno pomembno stabilizacijsko vlogo, ne le na nacionalni ravni, ampak tudi v širši regiji.

»Prepričan sem, da je v letu 2020 med državljani naraslo zavedanje o pomenu stabilne varne in nizkoogljične energije, ki jo zagotavlja skupina GEN.«

Danijel Levičar, poslovni direktor.
GEN energija d.o.o.

Danijel Levičar

Vse večje zavedanje pomena jedrske energije lahko zaznavamo po Evropi in svetu, prepoznava ga tudi Vlada RS. Prepričan sem, da se je zavedanje o pomenu stabilne, varne in nizkoogljične energije, ki jo zagotavlja skupina GEN, v tem letu okrepilo tudi med državljani.

Kako ocenjujete stanje podpore jedrski energiji?

Novšak: V Evropi se krepi zavedanje, da moramo pri uresničevanju podnebnih ciljev upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti ter vse nizkoogljične vire energije enakopravno obravnavati tako v okviru nacionalnih, evropskih in mednarodnih energetskih strategij in politik kot tudi v okviru podpornih finančnih mehanizmov. Nedavna razprava o taksonomiji EU za trajnostno financiranje, s katerim bo EU spodbudila naložbe v trajnostne tehnologije in podjetja ter prispevala k podnebno nevtralnemu gospodarstvu, je potrdila dosledna prizadevanja Evropske unije za podnebno nevtralnost do leta 2050 z novim ciljem glede neto domačega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030. Za uresničitev tako ambicioznih ciljev je treba pustiti državam prosto pot za oblikovanje notranje energetske politike. Ta naj bo skladna s pogoji, ki so značilni za posamezne države (na primer glede razpoložljivosti virov energije in obstoječe energetske infrastrukture), ter z njihovimi cilji doseganja energetske samooskrbe oziroma zmanjšanja energetske uvozne odvisnosti.

Jasna in odločna ugotovitev znanstvenikov Evropske komisije, združenih v Skupnem raziskovalnem središču (JRC – Joint Research Center), da sodi jedrska energija med trajnostne vire energije, je izjemno pomembna za odločitev o prihodnosti rabe jedrske energije v EU.

Vlada RS je julija lani projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne umestila na prednostni seznam investicij. Kako napreduje projekt JEK2?

Levičar: V začetku leta 2020 smo zaključili revizijo predinvesticijske zasnove in na Ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja, ki smo jo v februarju dopolnili z načelnim soglasjem ELES s priključitvijo na omrežje. Vlogo smo novembra po pozivu ministrstva dopolnili z ugotovitvami študije priključitve JEK2 na elektroenergetski sistem, ki je potrdila ekonomsko in okoljsko upravičenost projekta. Projekt JEK2 ni le izvedljiv, ampak nujen za razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema in za ohranjanje njegove stabilnosti.

Tako je danes tudi povsem jasno, da so bili očitki o nepotrebnih investicijah Skupine GEN v priprave za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne neupravičeni. Predinvesticijske študije in druga pripravljalna dela so bila nujna, da smo lahko temeljito preverili vse ključne vidike projekta.

Z JEK2 bo Slovenija lahko skoraj potrojila proizvodnjo nizkoogljične energije. JEK2 bo imel proizvodno moč 1200 MW, uporabili pa bomo PWR tehnologijo, s katero že imamo izkušnje. Trenutno zaključujemo prvo fazo projekta in se pripravljamo na strateško odločanje. Uspešnost jedrske energije pri ustvarjanju čistega in sodobnega EES lahko vidimo tudi v drugih državah Evrope.

Katere evropske države bi izpostavili kot primere dobre prakse obstoječe in načrtovane prihodnje rabe jedrske energije?

Levičar: V Franciji, kjer večino električne energije proizvajajo v jedrskih elektrarnah, bodo zgradili pet novih, prav tako o povečanju jedrskih zmogljivosti razmišljajo na Nizozemskem. Finska je tik pred zagonom novega reaktorja, priča pa smo tudi vse večjemu številu novink na jedrskem področju, predvsem na območju srednje in vzhodne Evrope. Francija in Švedska sta tudi odličen primer razogljičenja energetskega sektorja s pomočjo jedrske energije.

Pomembno je zavedanje, da je v EU že skoraj polovica vse nizkoogljične elektrike proizvedene iz jedrske energije. Podobno je stanje v Sloveniji, kjer je jedrska energija največji posamični vir nizkoogljične elektrike. Jedrska energija se kot najstabilnejši vir proizvodnje nizkoogljične elektrike v kombinaciji z nestanovitnimi obnovljivimi viri energije vse jasneje izkazuje kot zmagovita kombinacija za razogljičenje in uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti.

Potrebo po nizkoogljičnih energetskih virih in razogljičenju EES izpostavljajo tudi slovenski energetsko-podnebni načrti in strategije, kot sta Nacionalni energetski in podnebni načrt ter Podnebna strategija. Kako bo Skupina GEN pripomogla k doseganju teh ciljev?

Novšak: Podnebna strategija kot cilje navaja razogljičenje EES, energetsko učinkovitost, energetsko varnost in zmanjšanje uvozne odvisnosti elektroenergetskega sistema. Gre za pomembne in žgoče izzive, s katerimi se spopada cel svet. Skupina GEN se teh izzivov loteva celostno, v celotni vertikali od proizvodnje, kjer večamo zmogljivosti manjših in večjih nizkoogljičnih proizvodnih virov, do trženja in prodaje končnim odjemalcem, kjer ponudbo učinkovito prilagajamo tržnim potrebam. Celovita obravnava izzivov je izjemno pomembna, saj so strateški cilji medsebojno tesno povezani. Ni dovolj le, da dosežemo nizkoogljičen energetski sistem, ampak moramo ob tem zagotoviti, da je sistem varen in zanesljiv ter učinkovito podpira potrebe sodobne družbe, odjemalcev energije oziroma uporabnikov energetskih storitev. Podnebna strategija na tem področju ustrezno prepoznava pomembno vlogo jedrske energije.

Levičar: Z Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije, smo dosegli prvega od treh ključnih mejnikov projekta JEK2. Vlada RS je s tem dokumentom sprejela namero o izgradnji JEK2 in začela z izvedbo upravnih postopkov ter priprave dokumentacije za investicijsko odločanje. V naslednji fazi se bomo pripravljali na nameravano gradnjo, faza se bo zaključila z odločitvijo o izgradnji elektrarne, sledila bo tretja faza, v kateri bo potekala gradnja elektrarne.

Omenili ste, da cilje Podnebne strategije dosegate tudi na tržno-prodajnem področju. Katere aktivnosti so ključne?

Levičar: Skupina GEN-I je v letu 2020 poslovala uspešno in prvič dosegla kar 25-odstotni tržni delež. Na začetku pandemije koronavirusa smo odjemalcem ponudili 15-odstotno znižanje cene elektrike, v letu 2020 smo na trg vstopili tudi s pobudo Brez CO2, s katero odjemalcem ponujamo električno energijo, ki je proizvedena izključno iz brezogljičnih virov – virov, ki oddajajo najmanj ogljikovega dioksida. Porabniki lahko izbirajo med sončno, jedrsko in vodno energijo. Projekt je odločen odziv na pereče družbene izzive, obenem pa pomembno ozavešča o potrebi razogljičenja energetskega sistema in izobražuje o pomenu posameznih virov pri doseganju teh ciljev. Tistim, ki v gospodinjstvih in organizacijah sprejemajo energetske odločitve, daje možnost izbire in s tem aktivnejšo vlogo.

Kako je leto 2020 poudarilo pomen zanesljivosti oskrbe in samooskrbe z energijo?

Novšak: Pandemija je osvetlila pomen samooskrbe in zanesljivosti številnih sektorjev, ne le energetskega, ampak tudi zdravstva, prehrambne industrije, šolstva, transporta in drugih. Še posebej v pomladanskih mesecih, torej v prvem valu epidemije, ko je prišlo do nenadne zaustavitve življenja, kot smo ga bili dotlej vajeni, smo bili priča posledicam nepripravljenosti nekaterih družbenih podsistemov v Sloveniji in drugje.

Slovenski EES, ki ga Skupina GEN podpira v zmagoviti nizkoogljični kombinaciji jedrske in vodne energije, je zdržal pritisk zahtevnih razmer, kar je posledica ustreznega odziva v času krize in strateškega razmišljanja v preteklosti. Krepitev zavedanja, da z današnjimi odločitvami krojimo usodo generacij, ki bodo na višku svoje ustvarjalne moči leta 2050, je eno od poslanstev vseh energetikov Slovenije, ne le nas v Skupini GEN. Vidik nacionalne samooskrbe z energijo je zato izjemno pomemben okvir, znotraj katerega bo tekla razprava o strateški infrastrukturni investiciji v novo jedrsko elektrarno.

Prikaži več
JEK2

JEK2: osrednji strateški razvojni projekt Skupine GEN.

JEK2 je potreben, izvedljiv in ekonomsko upravičen projekt. Je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti Slovenije in EU.

Naši kapitali

Zavedamo se medsebojne povezanosti kapitalov, iz katerih ustvarjamo vrednost za ključne deležnike.

Infrastrukturni kapital

 • Jedrska elektrarna
 • Velike hidroelektrarne na reki Savi
 • Plinska elektrarna za nudenje sistemskih storitev (pokrivanje izpadov večjih proizvodnih enot v elektroenergetskem sistemu)
 • Razpršeni obnovljivi viri – sončne elektrarne
 • Napredna programska/IT-infrastruktura za učinkovito trženje in prodajo energije doma in v tujini
O kapitalu

Naravni kapital

Nizkoogljični viri energije, iz katerih proizvajamo električno energijo: predvsem jedrska in vodna energija, v razvoju tudi sončna energija.

O kapitalu

FINANČNI kapital

Finančni viri (predvsem lastniško in dolžniško financiranje), ki jih imamo na voljo za opravljanje storitev celovite oskrbe z energijo od proizvodnje prek trženja in prodaje do razvoja in investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.

O kapitalu

ZAPOSLENI IN INTELEKTUALNI kapital

Znanje, veščine in predanost zaposlenih za izvajanje naših temeljnih dejavnosti za ustvarjanje vrednosti, predvsem z zagotavljanjem:

 • obratovalne učinkovitosti naših proizvodnih enot,
 • učinkovitega trženja in prodaje energije na veleprodajnih in maloprodajnih trgih doma in v tujini,
 • premišljenega in odgovornega raziskovanja, načrtovanja in izvajanja investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.
O kapitalu

dRUŽBENI kapital

Odnosi z zunanjimi deležniki za izvajanje storitev celovite oskrbe z energijo, predvsem odnosi z ustanoviteljem in lastnikom, odločevalci, poslovnimi partnerji in dobavitelji, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi javnostmi, mediji in drugimi ključnimi deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.

Krepitev razumevanja pomena oskrbe z energijo za vsakodnevno življenje in za trajno družbeno blaginjo.

O kapitalu

Celovito oskrbujemo

Vodi nas zavedanje o pomenu celovite oskrbe z električno energijo za vsakodnevno delovanje sodobne družbe: njenih državljanov, industrije, storitvenih dejavnosti, javnega sektorja in drugih porabnikov. Prizadevamo si zagotavljati in utrjevati pozitivne trajnostne povezave med energijo, njeno rabo in družbeno blaginjo.

Proizvajamo

Proizvodnja električne energije, s katero prispevamo k stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Električno energijo proizvajamo predvsem v jedrski elektrarni (NEK) in hidroelektrarnah (SEL in HESS), ki so temelj današnje in prihodnje zanesljive oskrbe z nizkoogljično energijo. K stabilnosti elektroenergetskega sistema prispevamo z zanesljivo proizvodnjo in tudi s plinsko elektrarno (TEB), ki z zanesljivostjo svojih zagonov nudi nepogrešljive sistemske storitve terciarne regulacije.

Več
TRŽIMO IN PRODAJAMO

Trženje in prodaja električne energije in zemeljskega plina.

S premišljeno vertikalno integracijo od proizvodnje do končnih porabnikov uspešno širimo mrežo svojih velikih in malih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina tako doma kot v tujini. V dejavnostih trženja in prodaje energije spretno izkoriščamo tržne priložnosti, ki jih zaznamo v okolju.

Več
RAZVIJAMO IN INVESTIRAMO

Razvoj in investicije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo tudi v prihodnje.

Z razvojem, raziskavami in investicijami skrbimo za dolgoročnost izvajanja naših medsebojno tesno povezanih dejavnosti ter za stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj naše skupine in širše slovenske družbe, ki ji s svojim delovanjem služimo.

Več

S svojim delovanjem souresničujemo naslednje cilje trajnostnega razvoja.

Čista in dostopna energija

Za učinkovito soočanje z medsebojno prepletenimi zdravstvenimi, okoljsko-podnebnimi in družbeno-ekonomskimi izzivi potrebujemo prilagodljivo in odporno družbo. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo sprejele države članice Združenih narodov, na globalni ravni opredeli cilje trajnostnega razvoja in kazalnike za njihovo uresničevanje.

V Skupini GEN na nacionalni in regionalni ravni neposredno ali posredno uresničujemo cilje, povezane z energijo, okoljem in podnebjem, gospodarsko rastjo in inovacijami, trajnostnimi skupnostmi ter njihovim zdravjem in izobraževanjem. V središču naše pozornosti pa je cilj trajnostnega razvoja št. 7: zagotavljanje vsem državljanom dostopne in čiste energije.

Rezultati 2020

Skupna proizvodnja:

3.674 GWh

električne energije

Proizvodnja NEK:

6.040 GWh

(3.020 GWh za Slovenijo)

Uresničevanje akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja

Priprava študij za projekt JEK2

Proizvodnja HE:

851 GWh

električne energije (od tega 595 GWh za Skupino GEN)

Pomembna vloga TEB pri zagotavljanju stabilnosti sistema

Nizkoogljični portfelj virov energije (jedrska in vodna energija):

99 %

Na Ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za energetsko dovoljenje za izgradnjo projekta JEK2

Čisti dobiček:

64,2 mio EUR

Promet:

2,2 mrd EUR

Vložek v razvoj in raziskave, investicije ter naložbe za dolgoročno stabilnost:

104,59 mio EUR

Varna, zanesljiva in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo

Število zaposlenih:

1.474

Izobrazba zaposlenih:

66 %

vsaj višješolska izobrazba

Krepitev razumevanja energije in energetike med ključnimi deležniki

Napredne storitve za odjemalce – uresničevanje zelene transformacije

Družbe skupine Gen v letu 2020

Nuklearna elektrarna Krško

NEK v letu 2020

NEK
 • Proizvedla je 6.040 GWh električne energije. Količina električne energije, ki po meddržavni pogodbi o NEK pripada GEN, je znašala 3.020 GWh.
 • Realizacija nad načrtovano: 101,4 %
 • Kazalnik zmogljivosti: 99,51 %
 • Kazalnik razpoložljivosti: 99,60 %
 • Kazalnik izkoriščenosti: 103,26 %
 • Kratka varnostna ustavitev v decembru 2020 zaradi potresa v Hrvaški.

SEL v letu 2020

Savske elektrarne
 • 327 GWh proizvedene električne energije
 • Uspešno izvedeni predvideni remonti in revizije agregatov.
 • 99 % realizacija načrta za leto 2020
Savske elektrarne

HESS v letu 2020

Hidroelektrarne na Spodnji Savi
 • 268 GWh proizvedene električne energije (delež GEN)
 • 90,9 % realizacija načrta za leto 2020
 • Količina prevzete električne energije se je znižala za 3,2 % zaradi slabše hidrologije reke Save.
Hidroelektrarne na Spodnji Savi

TEB v letu 2020

Termoelektrarna Brestanica
 • Zanesljivo izvajanje sistemskih storitev: 11 aktivacij terciarne rezerve
 • Skupno izvedenih 27 zagonov plinskih blokov PB 1–6
 • Skupno 52,8 GWh oziroma 47,5 GWh neto proizvedene električne energije
 • Proizvodnja električne energije za 200 % višja kot v letu 2019
 • Izvedene vse aktivnosti pri izgradnji novega plinskega bloka PB7, da se je projekt uspešno zaključil v 2021.
Termoelektrarna Brestanica
GENi

GEN-I v letu 2020

GEN-I
 • Trgovanje z 41,2 TWh električne energije
 • Glavni nakupni in prodajni trgi: trgi Srednje, Jugovzhodne in Zahodne Evrope
 • Prvič dosegli 25-% tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu (največji dobavitelj električne energije v Sloveniji)
 • Nova pobuda Elektrika brez CO2 odjemalcem ponuja brezogljično energijo iz jedrske, vodne in sončne energije.
 • 9,30 mio EUR investicij (predvsem v informacijske sisteme in sončne elektrarne)

Center vodenja skupine GEN

Jedrska energija je največji posamični vir nizkoogljične elektrike v Sloveniji

Center vodenja GEN smo vzpostavili leta 2007, svoje sedanje ime pa je dobil leta 2016, ko smo začeli izvajati tudi daljinsko vodenje HE na Spodnji Savi. Center je stičišče osrednjih dejavnosti Skupine GEN: proizvodnje, trženja, prodaje, zagotavljanja sistemskih storitev in vseh procesov, ki jih povezujejo. Tako na operativni ravni center vodenja zagotavlja učinkovito in enotno delovanje celotne skupine.

Center vodenja GEN omogoča doseganje sinergijskih učinkov proizvodnje električne energije v Skupini GEN. Koordinira proizvodnjo pasovne energije iz jedrske elektrarne, trapezne energije iz hidroelektrarn in vršne energije iz plinske termoelektrarne.

S koordiniranim vodenjem krepimo zanesljivost oskrbe odjemalcev z električno energijo: učinkoviteje se odzivamo na razmere v hidrologiji in druge okoliščine ter racionaliziramo lastno poslovanje.

Center vodenja

Ključni podatki o poslovanju v letu 2020

Poslovni rezultati

Skupina GEN je leto 2020 kljub epidemiološkim razmeram zaključila zelo uspešno, in sicer s 64,2 mio EUR čistega dobička, kar je 33 % več kot v letu 2019. Dober rezultat je posledica pravočasnega in ustreznega odziva na epidemijo, sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN, za katere skrbijo vodstva družb skupine, skupaj s svojimi 1.159 zaposlenimi. K uspešnem letu je pripomoglo neremontno leto v NEK, ki je zagotovilo višjo letno proizvodnjo energije in manj stroškov nabave nadomestne električne energije. Z učinkovitim poslovanjem smo optimalno izkoristili stanje in dogajanja na trgu z elektriko ter se prilagodili naravnim danostim, predvsem podpovprečnim hidrološkim razmeram, s katerimi smo se v preteklem letu soočali vse do novembra.

Poslovni rezultati

Še naprej rastemo. Z 2,2 mrd EUR prometa smo v skupini utrdili svoj položaj na drugem mestu lestvice največjih poslovnih skupin in se ponovno uvrstili med investicijsko najmočnejše poslovne skupine v Sloveniji.

Obratovalni rezultati

Proizvodne enote družb Skupine GEN so skupaj proizvedle 3.674 GWh električne energije. Z rezultatom smo zadovoljni, saj je to v neremontnem letu v NEK in ob nekoliko slabši hidrologiji reke Save v prvi polovici leta 1 % več od načrtovanega.

Obratovalni rezultati

NEK je ponovno potrdila visoko zanesljivost in predvidljivost obratovanja. Obratovala je stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 6.041 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oz. Republiki Sloveniji polovica, torej 3.020 GWh. Dosežena proizvodnja je rezultat kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja kot tudi primerne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. Uspeh NEK je tudi odraz velike zavzetosti sodelavcev ter učinkovitega in proaktivnega odziva po pojavu pandemije COVID-19.

Obratovalni rezultati

Kljub podpovprečni hidrologiji v letu 2020 smo v naših hidroelektrarnah z zanesljivim in uspešnim obratovanjem proizvedli 595 GWh električne energije. Svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema je z zanesljivimi zagoni potrdila tudi TEB. V letu 2020 je za potrebe balansiranja sistema zagotovila 27 zagonov, cene zemeljskega plina pa so omogočale nadplansko delovanje tudi za potrebe trga.

Obratovalni rezultati

Proizvodnja električne energije je v vseh naših proizvodnih objektih skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih in premišljenih vlaganj v znanje in opremo.

Nizkoogljični portfelj

V družbah Skupine GEN je kar 98,6 % vse električne energije iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov, tj. jedrske in vodne energije.

Razvoj in investicije

Kljub izrednim razmeram v letu 2020 se v Skupini GEN zavedamo pomembnosti področja razvoja in raziskav ter investicij za dolgoročno stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj. V letu 2020 smo izvedli investicije v višini 104,59 mio EUR.

Razvoj in investicije

V NEK so se nadaljevala izvedbena dela projektov druge in tretje faze PNV. Po uresničenem programu bo NEK po varnostnih merilih primerljiva z elektrarnami, ki se gradijo danes. Vse zaostanke, ki jih je povzročila razglasitev pandemije v prvi polovici leta 2020, so uspešno odpravili in ustvarili predpogoje za dokončanje varnostne nadgradnje v letu 2021. Uspešno je potekal tudi postopek umestitve suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo v prostor. V zvezi s tem je MOP dne 23. 12. 2020 izdal gradbeno dovoljenje za gradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva. Dodatno velja izpostaviti še, da je ARSO v začetku oktobra izdal sklep, da mora NEK za podaljšanje obratovalne dobe izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Poročilo o vplivih na okolje je že v izdelavi.

Razvoj in investicije

V TEB se uspešno zaključuje projekt nadomestnega plinskega agregata PB 7. Testiranja celotne opreme so se pričela v mesecu oktobru in so bila zaključena do konca novembra, razen glavne tehnološke opreme, za katero so bila hladna testiranja zaključena do konca meseca decembra. Po obdobju poročanja, konec januarja 2021, je bil blok uspešno sinhroniziran z omrežjem. Dne 1. aprila 2021 je bil uspešno opravljen tehnični pregled, ki predstavlja simboličen mejnik zaključevanja projekta. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je bilo odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje.

Razvoj in investicije

V HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE v verigi, tj. HE Mokrice. Junija 2020 so vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku skupaj s predlogom za uvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in predlogom za določitev izjeme po 56. členu Zakona o vodah. Upravni organ MOP je investitorjevo vlogo prepoznal kot popolno in pričel s postopkom prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, ki se je s sklepom Vlade Republike Slovenije zaključil decembra 2020. Z odločbo je Vlada Republike Slovenije odločila v korist hidroenergije, s čimer je omogočeno nadaljevanje integralnega postopka izdaje GD.

Razvoj in investicije

V okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta JEK2 velja izpostaviti oddajo vloge za pridobitev energetskega dovoljenja na MZI konec januarja 2020 in njeno dopolnitev s posodobljenim mnenjem oz. načelnim soglasjem sistemskega operaterja ELES s priključitvijo na omrežje konec februarja 2020. Septembra 2020 je resorno ministrstvo pozvalo GEN na ustno obravnavo glede dodatnih potrebnih dopolnitev vloge, ki so bile konec novembra 2020 tudi oddane. Izdelana je bila revizija študije vključitve JEK2 v elektroenergetski sistem, katere posodobitev je predlagal ELES. Študija je pokazala, da je priključitev JEK2 v EES Slovenije izvedljiva ter ima pozitiven učinek na ohranjevanje stabilnosti sistema in razvoj ogljično nevtralnega čistega sodobnega EES. Izdelana je bila tudi Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK2.

Širitev jedrskih proizvodnih zmogljivosti

Cilji razogljičenja elektroenergetskega sistema in doseganja čim nižje stopnje energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2020 smo uvozili 8,3 % električne energije) ter pomanjkanje električne energije v širši regiji potrjujejo potrebo po gradnji drugega bloka jedrske elektrarne JEK2. Projekt bi lahko ključno vplival na uresničevanje ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe, doseganje podnebnih ciljev ter prispeval k energetski uvozni neodvisnosti Slovenije, zato JEK2 potrebujemo že danes. Doslej opravljene študije kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Prav tako je izgradnja JEK2 nujna s stališča povečevanja deleža razpršenih virov, saj je rast deleža razpršenih virov proizvodnje električne energije nujno pogojena tudi s proizvodnjo iz stabilnega proizvodnega objekta, kot je JEK2.

Trgovanje

 • V tržno-prodajnem delu se je Skupina GEN-I uspešno odzvala na zahtevne tržne razmere ter  ključno prispevala k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. S svojim znanjem, razumevanjem trga in zlasti s svojo prilagodljivostjo na spremembe se je tudi tokrat odlično odzvala na nove izzive. Močno je povečala obseg trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom, pri tem pa pokazala posluh za zaostrene razmere, v katerih so se znašli kupci v Sloveniji. Takoj po razglasitvi epidemije je kot edini dobavitelj vsem gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem za tri mesece za 15 odstotkov znižala ceno električne energije.
 • V prvi polovici leta 2020 je Skupina GEN-I prvič presegla 25-odstotni tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu in ostala največji dobavitelj elektrike v Sloveniji. Kljub vedno bolj zaostrenim razmeram na trgu in vedno večji konkurenci ostaja vodilni trgovec z električno energijo na trgih Jugovzhodne Evrope.
 • V letu 2020 je Skupina GEN-I na trg prodrla z novo blagovno znamko »Brezogljična energija«, ki povezuje brezogljično proizvodnjo in predvideni investicijski projekt JEK2 s prodajo električne energije.

Razvoj strategije za odjemalce

V Skupini GEN razvijamo napredne storitve za naše odjemalce. Tudi v letu 2020 smo z oblikovanjem dodatnih storitev, ki temeljijo na naprednih tehnologijah in konvergenci dejavnosti energetike, transporta in informacijsko komunikacijskih tehnologij nadgradili našo temeljno storitev. Prek sodelovanja v razvojnih projektih smo dobavo električne energije premišljeno povezovali s širšim naborom storitev, ki vse bolj prožnim gospodinjskim, industrijskim in storitvenim proizvajalcem-odjemalcem omogočajo uresničevanje zelene transformacije ter tako sooblikovali globalne trende dekarbonizacije, decentralizacije in digitalizacije. Pri tem GEN-I iz trgovskega podjetja postaja vodilni ponudnik zelenih rešitev in je vodilni zagovornik in pospeševalec zelene preobrazbe.

Optimizacija poslovanja

V letu 2020 smo uspešno nadaljevali z intenzivnim izvajanjem akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja družbe in Skupine GEN. Z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo smo uspeli obvladati tveganja in po ustvarjenem dobičku presegli načrte. Nadzorniki GEN energije so soglasno podaljšali mandat obstoječemu generalnemu direktorju družbe, Martinu Novšaku, ki je prepričal z izkušnjami, širokim poznavanjem področja energetike ter z jasno in ambiciozno poslovno vizijo razvoja družbe in skupine.

Zaposleni in znanje

V osrčju našega poslovanja so bili in ostajajo zaposleni s svojim znanjem in predanostjo: v letu 2020 nas je bilo 1.474, od tega več kot 66 % z vsaj višješolsko izobrazbo. Nadgrajevali in razvijali smo lastne programe usposabljanja. V letošnjih epidemioloških razmerah je njihova izkušenost in delavnost še posebej izrazita, saj smo skupaj kljub izrednim razmeram uspešno končali leto.

Energetsko izobraževanje in ozaveščanje javnosti

Krepili smo razumevanje tem, povezanih z energijo in energetiko, v različnih ciljnih skupinah. V začetku leta 2020 smo pred izbruhom epidemije organizirali različne izobraževalno-ozaveščevalne dogodke in predstavitve ter na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih predstavljali načrte in razvojne projekte Skupine GEN. Po razglasitvi epidemije je center za obiskovalce Svet energije sicer ostal zaprt vse do konca leta, okrepili pa smo digitalno komuniciranje na družbenih omrežjih ter s šolami vzpostavili neposredno spletno komunikacijo, vključno z uporabo vsebin spletnega stičišča o energiji in energetiki eSvet.