Skupina GEN prevzema vodilno regijsko vlogo pri

zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični

oskrbi odjemalcev z energijo.

To je Skupina GEN

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji.

Celovito oskrbujemo z električno energijo:

 • proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije,
 • tržimo in prodajamo jo na domačem ter več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej Evropi,
 • tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.

Skupina GEN v številkah

63006800 GWh

povprečna letna proizvodnja elektrike v naših elektrarnah

30 %

delež celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji

21

evropskih trgov, na katerih smo prisotni s trgovalno-prodajnimi aktivnostmi

več kot 99 %

električne energije, ki jo proizvedemo, je iz nizkoogljične jedrske in vodne energije

Struktura proizvodnih virov električne energije v SlovenijiTermoelektrarneJedrska elektrarnaHidroelektrarne2019201829 %29 %40 %39 %31 %32 %
Struktura proizvodnih virov električne energije v družbah,vključenih v Skupino GEN0,8 %0,4 %81 %80 %18 %19 %TEBNEKSEL+HESS20192018

Naše lokacije in trgi

Prisotnost naših družb na trgih električne energije in energetskih borzah

 • Regionalne borze z energenti
 • električna energija in zemeljski plin
 • električna energija

Naše proizvodne enote – elektrarne

Jedrska elektrarna
 • Krško
Termoelektrarna
 • Brestanica
Hidroelektrarna
 • Moste
 • Mavčiče
 • Medvode
 • Vrhovo
 • Boštanj
 • Arto - Blanca
 • Krško
 • Brežice
 • Mokrice (v načrtovanju)
Sončna elektrarna
 • Mavčiče
 • Medvode
 • Vrhovo
 • Brestanica
 • Krško - GEN

Pogledi vodstva

GEN ima od avgusta 2019 dvočlansko poslovodstvo: Martin Novšak, generalni direktor (levo), in Danijel Levičar, poslovni direktor (desno).

JEK 2 prinaša pozitivne makroekonomske učinke in prispeva h krepitvi zanesljive proizvodnje nizkoogljične elektrike

Skupina GEN je poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno, z vidika obratovalnih in poslovnih rezultatov kar rekordno. Z ustvarjenim prometom in z izvedenimi investicijami se je ponovno uvrstila med največje in investicijsko najmočnejše poslovne skupine v Sloveniji.

S poslovodstvom Skupine GEN smo se pogovarjali o doseženih rezultatih v preteklem letu, predvsem pa o prihodnjih ambicijah zanesljive oskrbe z domačo in nizkoogljično elektriko po konkurenčnih cenah za gospodarstvo in državljane.

Leto 2019 je bilo za Skupino GEN poslovno in obratovalno uspešno leto. Katere rezultate bi posebej izpostavili?

Novšak: Proizvodnja naših energetskih objektov je izpolnila ali celo presegla zastavljene načrte. Jedrska elektrarna Krško je večino časa delovala na polni moči, varno in stabilno ter je presegla načrtovano proizvodnjo – proizvedla je 5.533 GWh električne energije. Hidroelektrarne na Savi so glede na podpovprečne hidrološke razmere, ki so trajale vse do novembra 2019, obratovale zanesljivo in skupaj proizvedle 876 GWh. Termoelektrarna Brestanica pa je zagotovila osem zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, bistveno več kot v preteklih letih je delovala tudi za potrebe trga.

Naša obratovalna učinkovitost je bila torej nadpovprečna in to je pomembna podlaga za doseženo poslovno odličnost. V preteklem letu smo ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in tako utrdili položaj Skupine GEN med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v naši skupini so izvedle investicije v višini 92 milijonov evrov, med njimi je osrednjega pomena uspešno izveden zahteven remont v NEK. Višina investicij uvršča našo skupino med investicijsko najdejavnejše skupine v Sloveniji.

K obratovalni zanesljivosti in poslovni odličnosti sta pomembno prispevala znanje in spretnost naših tržnikov, ki so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu električne energije in zemeljskega plina.

Martin Novšak

Z učinkovito in varno proizvodnjo smo temeljni gradnik stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije, s širitvijo jedrskega programa pa bistveno prispevamo k energetski samozadostnosti in s tem h kakovosti življenja državljanov Slovenije.

Martin Novšak
generalni direktor, GEN energija d.o.o.

Pri pogledu v prihodnost se težko izognemo tistemu, kar nas je zaznamovalo v začetku letošnjega leta: epidemija COVID-19. Zakaj in kako je epidemija vplivala na Skupino GEN?

Levičar: Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 nam je življenja obrnila na glavo. A oskrba z električno energijo se je pri tem izkazala kot eden najzanesljivejših stebrov nemotenega odvijanja našega vsakdana in pogona ključnih družbenih sistemov.

S svojo odgovornostjo in sodelovanjem smo nepogrešljivo prispevali in še vedno prispevamo k prepotrebni stabilnosti delovanja Slovenije na različnih področjih. Tako vnašamo nekaj gotovosti v te negotove čase. Različne skupine odjemalcev zanesljivo oskrbujemo z doma proizvedeno električno energijo po ugodnih cenah, ki smo jih v znak solidarnosti v obdobju epidemije dodatno znižali za 15 odstotkov. Gospodinjskim in industrijskim odjemalcem, javnemu sektorju z zdravstvenimi ustanovami v prvih obrambnih vrstah za zajezitev epidemije in prometu smo zagotavljali nemoteno delovanje ter prispevali k samooskrbnosti, vsaj z vidika oskrbe z električno energijo.

Seveda se ta naša zanesljivost pri oskrbi z energijo ni zgodila sama od sebe, pač pa je posledica premišljenih odločitev in ukrepov, ki smo jih sprejeli še pred razglasitvijo epidemije. Pri določanju prioritet je pomagala tudi Vlada RS, ki je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo pri oblikovanju prednostnega vrstnega reda sektorjev kritične infrastrukture na prvo mesto postavila prav sektor energetike, ki zagotavlja preskrbo z električno energijo. Vlada je vse upravljavce v energetiki pozvala, da s svojo dejavnostjo še naprej podpiramo delovanje države, gospodarstva in predvsem tudi zdravstvenega sistema.

Danijel Levičar

Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti. Mi jo proizvajamo, in to iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije.

Danijel Levičar
poslovni direktor, GEN energija d.o.o.

Omenili ste samooskrbnost na področju oskrbe z elektriko. Zakaj je pomembna?

Levičar: Zanimivo in poučno je opazovati, kako se globalni svet ob velikih preizkušnjah, med katerimi je pandemija COVID-19 med večjimi, vsakič znova razstavi na nacionalne enote. Države vsaka zase, po svojih najboljših močeh in s poznavanjem svojih posebnosti rešujejo predvsem lastne izzive. V ospredje se brez zadržkov prebije pomen nacionalne samooskrbe na različnih področjih.

Države, ki so sposobne strateške samooskrbe na področjih pridelave hrane ter oskrbe z energijo in vodo, se lahko v polni meri posvetijo ukrepom zaustavljanja epidemije. V Sloveniji nam je to dano, v veliki meri zahvaljujoč elektroenergetiki, kjer smo na področju proizvodnje pomembnega deleža električne energije iz domačih virov, tj. jedrske in vodne energije, samooskrbni. Skupina GEN ima pri tem odločilno vlogo.

Kako je samooskrbnost povezana z vizijo, poslanstvom in strateškimi razvojnimi usmeritvami Skupine GEN?

Novšak: Naša vizija je prevzeti vodilno regijsko vlogo pri zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični oskrbi odjemalcev z energijo. Z učinkovito in varno proizvodnjo smo temeljni gradnik stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije, s širitvijo jedrskega programa pa bistveno prispevamo k energetski samozadostnosti in s tem h kakovosti življenja državljanov Slovenije.

Levičar: Pomemben del uresničevanja naše vizije je povezan tudi s premišljenim razvojem in investicijami, ki gredo v smeri elektrifikacije vsega. Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja emergent prihodnosti. Mi jo proizvajamo, in to iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije.

Na trend rasti rabe električne energije in elektrifikacije določenih sektorjev se odzivamo s smelimi razvojnimi načrti. V letu 2020 bomo za investicije v Skupini GEN namenili 150 milijonov evrov. Tako bomo lahko tudi v prihodnje ohranjali in nadgrajevali rezultate iz leta 2019, seveda upoštevajoč posebne okoliščine leta 2020, povezane z epidemijo. Ta je namreč močno zaznamovala odjem električne energije, predvsem med industrijskimi odjemalci po vsej Sloveniji, Evropi in globalno.

Kako pa gledate na ključne poudarke in pomen oblikovanja slovenske energetske in podnebne politike?

Novšak: V Skupini GEN skrbno spremljamo in se aktivno vključujemo v strokovne razprave ter podajanje predlogov za oblikovanje razumnih in strokovno utemeljenih slovenskih energetskih in podnebnih politik. Pri tem opozarjamo predvsem na troje.

Prvič, da ne smemo pristati na dodatno povečanje naše energetske uvozne odvisnosti. Ta je v zadnjih letih znašala med 15 in 20 odstotki na letni ravni. Še višja odvisnost pomembno zmanjšuje zanesljivost oskrbe, kar prinaša tveganja za odjemalce – slovensko gospodarstvo, gospodinjstva, storitveni in javni sektor.

Drugič, da moramo energetske in podnebne politike racionalno temeljiti tudi na finančnem ovrednotenju različnih nizkoogljičnih scenarijev, ki upoštevajo cenovna tveganja razvoja posameznih tehnologij, stroške integracije tehnologij v omrežje, pa tudi stroške subvencij in potrebnih rezerv.

In tretjič, pripravljavce politik in odločevalce opozarjamo, da lahko resne in realno izvedljive politike oblikujemo z upoštevanjem komercialne dosegljivosti in preizkušenosti tehnologij, na katerih bo temeljila prihodnja oskrba z energijo. Če imamo s temi tehnologijami še lastne izkušnje, in to odlične tako kot z jedrsko in vodno energijo, pa je to sploh pomembna prednost.

V razpravah in dokumentih je to troje resno izpostavljeno le redko, če sploh. Škoda je, da bi v prihodnje degradirali današnje odlično stanje slovenske elektroenergetike, ki je posledica dobro premišljenih in pravih odločitev, sprejetih pred desetletji. Nasprotno, prizadevati si ga moramo dolgoročno ohraniti in dodatno izboljšati.

Opozarjate na finančno dimenzijo pri snovanju trajnostne energetske prihodnosti. Kaj lahko tukaj ponudi jedrska energetika?

Levičar: Lani objavljena raziskava jedrskega industrijskega združenja FORATOM je izpostavila pozitivne makroekonomske učinke jedrske energetike. Vsak dodatno inštalirani gigavat (GW) jedrskih proizvodnih zmogljivosti ustvari 4,3 milijarde evrov v bruto družbenem proizvodu EU in skoraj 9.600 delovnih mest, od katerih jih je skoraj polovica visoko kvalificiranih. Dodatni prihodek na ravni evropskih gospodinjstev pa znaša 3,25 milijarde evrov.

Še zgovornejše so na evropski ravni številke, ki govorijo o možnih prihodnjih makroekonomskih učinkih jedrskih novogradenj s pogledom do leta 2050.

Novšak: Take številke postavljajo razpravo o evropski prihodnosti jedrske energije v širši kontekst trajnostnega razvoja, ki poleg okoljske in podnebne dimenzije, vezane na nizkoogljičnost, upošteva tudi ekonomske in z njimi povezane družbene učinke.

Jedrska energetika je napredna panoga z dokazano visoko dodano vrednostjo in pomembnim makroekonomskim vplivom na nacionalno gospodarstvo ter pomembno gonilo lokalnega razvoja. Prizadevamo si, da se bomo v takem širšem okviru pogovarjali tudi o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji.

Prikaži več
Nuklearna Krško

81 %

delež jedrske energije v celotni proizvodnji elektrarn Skupine GEN

Logotip Nuklearne elektrarne Krško

Odlični rezultati NEK so temelj za dolgoročno rabo jedrske energije

Leto 2019 je bilo za Nuklearno elektrarno Krško še eno zelo uspešno leto: izjemna stabilnost obratovanja, visoka raven jedrske in sevalne varnosti, odgovoren odnos do okolja. S 5,533 milijardami kilovatnih ur nizkoogljične električne energije smo presegli načrtovano proizvodnjo in v 28 dneh izvedli zahteven remont. Izvedli smo tudi obsežno varnostno nadgradnjo.

Od Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO smo prejeli najvišjo oceno na mednarodni presoji. Tako se NEK po obratovalnih kazalnikih uvršča med 60 najučinkovitejših jedrskih elektrarn od 447, kolikor jih obratuje na svetu. To je za naš kolektiv pomemben dosežek.

Stane Rožman

Stane Rožman
predsednik uprave,
Nuklearna elektrarna Krško d. o. o.

876 GWh

električne energije, proizvedene v velikih hidroelektrarnah Skupine GEN

Savske elektrarne Ljubljana Hidroelektrarne na spodnji Savi

Znanje in izkušnje usmerjamo v razvojne projekte na področju hidroenergije in drugih obnovljivih virov energije

Optimizacija organizacijske strukture in procesov ter pravočasna vlaganja v povečanje energetskih parametrov hidroelektrarn in usposobljenost agregatov za nudenje sistemskih storitev so se v letu 2019 odrazili v večji proizvodnji od načrtovane, doseženem maksimalnem faktorju razpoložljivosti naprav in preseženem čistem poslovnem izidu. Vse to je dobra osnova za realizacijo načrtovanih investicij tudi v prihodnjih letih – s poudarkom na izgradnji novih velikih in malih hidroelektrarn na Savi in njenih pritokih.

Drago Polak

Drago Polak
direktor,
Savske elektrarne Ljubljana d. o. o.

Leto 2019 smo v družbi HESS kljub manj ugodni hidrologiji za proizvodnjo električne energije in zamiku pričetka izgradnje HE Mokrice zaključili znotraj okvirjev poslovnega načrta. Z realiziranimi poslovnimi prihodki v višini 20 milijonov evrov in 2,4 milijona evrov čistega dobička smo presegli zastavljene cilje. V obdobju ponovnih in dodatnih aktivnosti za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice usmerjamo svoje znanje in izkušnje tudi v nove razvojne projekte, ki bodo omogočali proizvodnjo dodatne električne energije iz obnovljivih virov.

Bogdan Barbič

Bogdan Barbič
direktor,
Hidroelektrarne na Spodnji Savi d. o. o.

8

aktivacij za zanesljivo izvajanje sistemskih storitev

Termoelektrarna Brestanica

Z investicijami v nove plinske bloke utrjujemo zanesljivost in razpoložljivost

Med glavnimi dosežki Termoelektrarne Brestanica v preteklem letu je pričetek izgradnje dodatnega nadomestnega plinskega bloka PB 7. Z realizacijo projekta bomo v TEB zaključili razvojni ciklus zamenjave starih plinskih agregatov 3 x 23 MW ter tako povečali zanesljivost in razpoložljivost delovanja elektrarne, kar je ključnega pomena pri zagotavljanju sistemskih storitev.

Tomislav Malgaj

Tomislav Malgaj
direktor,
Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Trgovanje z

414 TWh

električne energije

GEN-I logo

Uspešno na poti v nizkoogljično prihodnost za prihodnje generacije

Skupina GEN-I je med najhitreje rastočimi ter najbolj prodornimi in inovativnimi igralci na evropskem energetskem trgu. Tretje leto zapored smo ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček pa je prvič v zgodovini presegel 15 milijonov evrov.

Z uspešnim poslovanjem, razvojem novih produktov, velikim investicijskim potencialom in premišljeno strategijo smo si zagotovili trdne temelje za desetletje velikih tehnoloških in družbenih sprememb, ki bodo kot še nikoli doslej vplivale na razvoj družbe in navad ljudi. Z izkoriščanjem OVE bomo prispevali k zeleni preobrazbi družbe in njenem prehodu v nizkoogljičnost.

Robert Golob

dr. Robert Golob
predsednik uprave,
GEN-I, d. o. o.

JEK 2: osrednji strateški razvojni projekt Skupine GEN

JEK 2 je potreben, izvedljiv in ekonomsko upravičen projekt. Je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti Slovenije in EU.

Projekt JEK 2je pravi odgovorna aktualne izziveenergetske prihodnostije podnebno, okoljsko inprostorsko sprejemljiv projekts pozitivnim vplivom na biotskoraznovrstnost in habitatekrepi zanesljivostoskrbe odjemalcevzagotavlja udobno cenoelektrične energije zadržavljane in gospodarstvopovečujekonkurenčnostslovenskegagospodarstva
JEK

Pozitivni vplivi jedrske energetike za Slovenijo

Naši kapitali

Zavedamo se medsebojne povezanosti kapitalov, iz katerih ustvarjamo vrednost za ključne deležnike.

Infrastrukturni kapital

 • Jedrska elektrarna
 • Velike hidroelektrarne na reki Savi
 • Plinska elektrarna za nudenje sistemskih storitev (pokrivanje izpadov večjih proizvodnih enot v elektroenergetskem sistemu)
 • Razpršeni obnovljivi viri – sončne elektrarne
 • Napredna programska/IT-infrastruktura za učinkovito trženje in prodajo energije doma in v tujini
O kapitalu

Naravni kapital

Nizkoogljični viri energije, iz katerih proizvajamo električno energijo: predvsem jedrska in vodna energija, v razvoju tudi sončna energija.

O kapitalu

FINANČNI kapital

Finančni viri (predvsem lastniško in dolžniško financiranje), ki jih imamo na voljo za opravljanje storitev celovite oskrbe z energijo od proizvodnje prek trženja in prodaje do razvoja in investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.

O kapitalu

ZAPOSLENI IN INTELEKTUALNI kapital

Znanje, veščine in predanost zaposlenih za izvajanje naših temeljnih dejavnosti za ustvarjanje vrednosti, predvsem z zagotavljanjem:

 • obratovalne učinkovitosti naših proizvodnih enot,
 • učinkovitega trženja in prodaje energije na veleprodajnih in maloprodajnih trgih doma in v tujini,
 • premišljenega in odgovornega raziskovanja, načrtovanja in izvajanja investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.
O kapitalu

dRUŽBENI kapital

Odnosi z zunanjimi deležniki za izvajanje storitev celovite oskrbe z energijo, predvsem odnosi z ustanoviteljem in lastnikom, odločevalci, poslovnimi partnerji in dobavitelji, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi javnostmi, mediji in drugimi ključnimi deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.

Krepitev razumevanja pomena oskrbe z energijo za vsakodnevno življenje in za trajno družbeno blaginjo.

O kapitalu

Celovito oskrbujemo

Vodi nas zavedanje o pomenu celovite oskrbe z električno energijo za vsakodnevno delovanje sodobne družbe: njenih državljanov, industrije, storitvenih dejavnosti, javnega sektorja in drugih porabnikov. Prizadevamo si zagotavljati in utrjevati pozitivne trajnostne povezave med energijo, njeno rabo in družbeno blaginjo.

Proizvajamo

Proizvodnja električne energije, s katero prispevamo k stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Električno energijo proizvajamo predvsem v jedrski elektrarni (NEK) in hidroelektrarnah (SEL in HESS), ki so temelj današnje in prihodnje zanesljive oskrbe z nizkoogljično energijo. K stabilnosti elektroenergetskega sistema prispevamo z zanesljivo proizvodnjo in tudi s plinsko elektrarno (TEB), ki z zanesljivostjo svojih zagonov nudi nepogrešljive sistemske storitve terciarne regulacije.

Več
TRŽIMO IN PRODAJAMO

Trženje in prodaja električne energije in zemeljskega plina.

S premišljeno vertikalno integracijo od proizvodnje do končnih porabnikov uspešno širimo mrežo svojih velikih in malih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina tako doma kot v tujini. V dejavnostih trženja in prodaje energije spretno izkoriščamo tržne priložnosti, ki jih zaznamo v okolju.

Več
RAZVIJAMO IN INVESTIRAMO

Razvoj in investicije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo tudi v prihodnje.

Z razvojem, raziskavami in investicijami skrbimo za dolgoročnost izvajanja naših medsebojno tesno povezanih dejavnosti ter za stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj naše skupine in širše slovenske družbe, ki ji s svojim delovanjem služimo.

Več

Rezultati 2019

Skupna proizvodnja:

3672 GWh

električne energije

Proizvodnja NEK:

5533 GWh

(2.766 GWh za Slovenijo)

Proizvodnja HE:

876 GWh

električne energije (od tega 610 GWh za Skupino GEN)

Pomembna vloga TEB pri zagotavljanju stabilnosti sistema

Nizkoogljični portfelj virov energije (jedrska in vodna energija):

991 %

Čisti dobiček

485 mio EUR

Promet:

22 mrd EUR

Število zaposlenih:

1418

(ob upoštevanju celotne NEK)

Izobrazba zaposlenih:

64 %

z vsaj višješolska izobrazba

Uresničevanje akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja

Vložek v razvoj in raziskave, investicije ter naložbe za dolgoročno stabilnost:

9197 mio EUR

Priprava študij za projekt JEK 2

Varna, zanesljiva in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo.

Napredne storitve za odjemalce – uresničevanje zelene transformacije

Krepitev razumevanja energije in energetike med ključnimi deležniki

Ključni podatki o poslovanju v letu 2019

Poslovni rezultati

Skupina GEN je leto 2019 zaključila uspešno, z 48,5 mio EUR čistega dobička. To je kar 19 % več kot v letu 2018. Dober rezultat je posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN, za katere skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1.418 zaposlenimi. Z učinkovitim poslovanjem smo tudi v letu 2019 optimalno izkoristili stanje in dogajanja na trgu električne energije ter se prilagodili naravnim danostim, predvsem podpovprečnim hidrološkim razmeram, s katerimi smo se v preteklem letu soočali vse do novembra (hidrologija).

Poslovni rezultati

Še naprej rastemo. V skupini smo ustvarili 2,2 mrd EUR prihodkov in tako utrdili svoj položaj na drugem mestu lestvice največjih poslovnih skupin ter se uvrstili med investicijsko najmočnejše poslovne skupine v Sloveniji.

Obratovalni rezultati

Proizvodne enote družb, vključenih v Skupino GEN, so skupaj proizvedle 3.406 GWh električne energije. Z rezultatom smo zadovoljni, saj je to ob remontnem letu v NEK 1 % več od načrtovanega. Vse naše proizvodne enote so v letu 2019 obratovale brez izpadov, kar je izjemen dosežek.

Obratovalni rezultati

NEK je obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 5.533 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 2.766 GWh. Pri mednarodnem pregledu WANO je dosegla najvišjo oceno, ki jo pridobi le desetina najboljših elektrarn na svetu.

Obratovalni rezultati

V naših hidroelektrarnah smo kljub podpovprečni hidrologiji v letu 2019 z zanesljivim in uspešnim obratovanjem proizvedli 876 GWh električne energije, od katerih 610 GWh pripada GEN.

Obratovalni rezultati

TEB je z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema. V letu 2019 je za potrebe balansiranja sistema zagotovila 8 zagonov, delovala pa je tudi za potrebe trga, kar so omogočale cene zemeljskega plina.

Obratovalni rezultati

Proizvodnja električne energije je v vseh naših proizvodnih objektih skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih in premišljenih vlaganj v znanje in opremo.

Nizkoogljičnost portfelja

Kar 99,1 % vse električne energije, proizvedene v družbah, vključenih v Skupino GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.

Razvoj in investicije

Področje razvoja in raziskav, investicij ter naložb je ključno za dolgoročno stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj. V letu 2019 smo izvedli investicije v višini 91,97 mio EUR.

Ključne investicije so bile naslednje:

 • V NEK so v 28 dneh, kar je najhitreje od uvedbe 18-mesečnega gorivnega ciklusa, uspešno izvedli zahteven redni remont, pri katerem je v najintenzivnejšem obdobju sodelovalo več kot 2.000 delavcev.
 • V TEB so nadaljevali s projektom zamenjave starih plinskih blokov in začeli z izgradnjo sedmega plinskega bloka, nadomestnega plinskega agregata PB 7.
 • V HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE v verigi, to je HE Mokrice, vendar je Upravno sodišče v mesecu marcu 2019 razveljavilo odločbo ARSO za izdano okoljevarstveno soglasje. Skupina GEN proaktivno deluje v smeri iskanja ustrezne rešitve nastale situacije.
 • V okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta JEK 2 smo posodobili Predinvesticijsko zasnovo in pripravili Vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja.

Širitev jedrskih proizvodnih zmogljivosti

Zaradi energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2019 smo uvozili 18,8 % električne energije) in pomanjkanja električne energije tudi v širši regiji, je vse bolj potrebna gradnja drugega bloka jedrske elektrarne JEK 2. Zaradi prednosti projekta na področju uresničevanja ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe, podnebnih ciljev ter prispevka k energetski uvozni neodvisnosti Slovenije potrebujemo JEK 2 že danes. Doslej opravljene študije so pokazale, da je JEK 2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme.

V letu 2019 smo na uradnem obisku v družbah GEN in NEK gostili predsednika Vlade RS, ki je izrazil podporo projektu JEK 2. Pri tem projektu računamo na širše mednarodno oziroma regionalno sodelovanje, s katerim bo Slovenija kot energetsko stabilna država dodatno okrepila svoj ugled v EU. V Skupini GEN smo na projekt JEK 2 pripravljeni, potrebujemo pa politično voljo, ki bo okrepila prepoznavanje prednosti jedrske energije tudi v širšem družbenem okolju.

Trgovanje

V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I uspešno prilagajali dinamičnim tržnim razmeram ter ključno prispevali k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. S trgovanjem so učinkovito ščitili proizvodna in cenovna nihanja.

Razvoj storitev za odjemalce

Posebno pozornost posvečamo naprednim storitvam za naše odjemalce. Dobavo električne energije kot temeljno storitev smo tudi v letu 2019 prek sodelovanja v razvojnih projektih premišljeno povezovali s širšim naborom povezanih storitev, ki vse prožnejšim gospodinjskim, industrijskim in storitvenim odjemalcem- proizvajalcem omogočajo uresničevanje zelene preobrazbe. Razvijali smo storitve, ki temeljijo na naprednih tehnologijah in konvergenci dejavnosti energetike, transporta in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Tako smo sooblikovali globalne trende dekarbonizacije, decentralizacije in digitalizacije.

Optimizacija poslovanja

V letu 2019 smo uspešno nadaljevali z intenzivnim izvajanjem akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja družbe in Skupine GEN. Z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo smo uspeli obvladovati tveganja in po ustvarjenem dobičku presegli načrte.

Zaposleni in znanje

Temelj našega delovanja so bili in ostajajo zaposleni s svojim znanjem in predanostjo: v letu 2019 nas je bilo 1.418, od tega več kot 64 % z vsaj višješolsko izobrazbo.

Energetsko izobraževanje in ozaveščanje javnosti

Dodatno smo okrepili zanimanje za teme, povezane z energijo in energetiko, ter njihovo razumevanje v različnih ciljnih skupinah. V letu 2019 smo organizirali številne izobraževalno-ozaveščevalne dogodke in predstavitve ter se udeležili strokovnih dogodkov, na katerih smo predstavili svoje ozaveščevalne aktivnosti. Redno smo nadgrajevali spletno stičišče o energiji in energetiki, imenovano eSvet, ter nadgradili aktivnosti na področju digitalnega komuniciranja.

Energetsko izobraževanje in ozaveščanje javnosti

Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2019 skladno z usmeritvami trajnostnega poročanja vključuje tudi podatke o uresničevanju trajnostnih usmeritev GEN. V enotnem dokumentu si prizadevamo celovito predstaviti svoje delovanje in nakazati neločljivo povezanost med finančnimi in nefinančnimi informacijami.