Celovito oskrbujemo z električno energijo


Proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Tržimo in prodajamo jo na domačem in tujih maloprodajnih in veleprodajnih trgih. Tok kapitala nato usmerjamo v razvoj in investicije: nenehno in skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti.

Iščemo sinergije in ustvarjamo vrednost


Zavedamo se medsebojne povezanosti kapitalov, iz katerih ustvarjamo vrednost za ključne deležnike.

Infrastrukturni kapital

 • Jedrska elektrarna
 • Velike hidroelektrarne na reki Savi
 • Plinska elektrarna za nudenje sistemskih storitev (pokrivanje izpadov večjih proizvodnih enot v elektroenergetskem sistemu)
 • Razpršeni obnovljivi viri – sončne elektrarne
 • Napredna programska/IT-infrastruktura za učinkovito trženje in prodajo energije doma in v tujini
O kapitalu

Naravni kapital

Nizkoogljični viri energije, iz katerih proizvajamo električno energijo: predvsem jedrska in vodna energija, v razvoju tudi sončna energija.

O kapitalu

FINANČNI kapital

Finančni viri (predvsem lastniško in dolžniško financiranje), ki jih imamo na voljo za opravljanje storitev celovite oskrbe z energijo od proizvodnje prek trženja in prodaje do razvoja in investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.

O kapitalu

ZAPOSLENI IN INTELEKTUALNI kapital

Znanje, veščine in predanost zaposlenih za izvajanje naših temeljnih dejavnosti za ustvarjanje vrednosti, predvsem z zagotavljanjem:

 • obratovalne učinkovitosti naših proizvodnih enot,
 • učinkovitega trženja in prodaje energije na veleprodajnih in maloprodajnih trgih doma in v tujini,
 • premišljenega in odgovornega raziskovanja, načrtovanja in izvajanja investicij v obstoječe in nove proizvodne zmogljivosti.
O kapitalu

dRUŽBENI kapital

Odnosi z zunanjimi deležniki za izvajanje storitev celovite oskrbe z energijo, predvsem odnosi z ustanoviteljem in lastnikom, odločevalci, poslovnimi partnerji in dobavitelji, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi javnostmi, mediji in drugimi ključnimi deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.

Krepitev razumevanja pomena oskrbe z energijo za vsakodnevno življenje in za trajno družbeno blaginjo.

O kapitalu

Celovito oskrbujemo

Vodi nas zavedanje o pomenu celovite oskrbe z električno energijo za vsakodnevno delovanje sodobne družbe: njenih državljanov, industrije, storitvenih dejavnosti, javnega sektorja in drugih porabnikov. Prizadevamo si zagotavljati in utrjevati pozitivne trajnostne povezave med energijo, njeno rabo in družbeno blaginjo.

Proizvajamo

Proizvodnja električne energije, s katero prispevamo k stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Električno energijo proizvajamo predvsem v jedrski elektrarni (NEK) in hidroelektrarnah (SEL in HESS), ki so temelj današnje in prihodnje zanesljive oskrbe z nizkoogljično energijo. K stabilnosti elektroenergetskega sistema prispevamo z zanesljivo proizvodnjo in tudi s plinsko elektrarno (TEB), ki z zanesljivostjo svojih zagonov nudi nepogrešljive sistemske storitve terciarne regulacije.

Več
TRŽIMO IN PRODAJAMO

Trženje in prodaja električne energije in zemeljskega plina.

S premišljeno vertikalno integracijo od proizvodnje do končnih porabnikov uspešno širimo mrežo svojih velikih in malih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina tako doma kot v tujini. V dejavnostih trženja in prodaje energije spretno izkoriščamo tržne priložnosti, ki jih zaznamo v okolju.

Več
RAZVIJAMO IN INVESTIRAMO

Razvoj in investicije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo tudi v prihodnje.

Z razvojem, raziskavami in investicijami skrbimo za dolgoročnost izvajanja naših medsebojno tesno povezanih dejavnosti ter za stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj naše skupine in širše slovenske družbe, ki ji s svojim delovanjem služimo.

Več

Rastemo


Pozorno spremljamo in učinkovito obvladujemo priložnosti in tveganja v notranjem in zunanjem okolju. Tako prepoznavamo in soustvarjamo nove poslovne in razvojne priložnosti za rast skupine GEN v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Celovito oskrbujemo

Za konkurenčno gospodarstvo in blaginjo družbe potrebujemo zanesljivo oskrbo s poceni energijo

Oskrba z energijo odločilno vpliva na naš ekonomski razvoj, nacionalno varnost, kakovost okolja in kakovost življenja ter družbeno blaginjo nasploh.

Skupina GEN slovenskemu gospodarstvu in celotni družbi zagotavlja zanesljivo in obratovalno visoko učinkovito proizvodnjo nizkoogljične električne energije. Kljub trendom razvoja elektroenergetike v smeri decentralizacije proizvodnje bodo industrija in drugi veliki odjemalci tudi v prihodnje potrebovali robustno proizvodnjo in njej prilagojeno prenosno omrežje.

»S procesi notranje optimizacije in s tržno dejavnostjo smo kljub zahtevnim tržnim razmeram in slabim hidrološkim pogojem v letu 2017 dosegli ali celo presegli zastavljene poslovne cilje. Na ravni skupine smo ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar nas uvršča med tri največje slovenske skupine.«

Martin Novšak

generalni direktor, GEN energija d.o.o.

Kapitali skupine GEN

FINANČNI KAPITAL

24 mrd EUR

več kot 2,4 mrd EUR prometa

FINANČNI KAPITAL

294 mio EUR

29,4 mio EUR čistega dobička

Proizvajamo

Jedrska in vodna energija sta temelja današnje in prihodnje oskrbe z nizkoogljično električno energijo

Proizvodne enote družb, ki so vključene v skupino GEN, so v letu 2017 skupaj proizvedle 3.519 GWh električne energije, kar je 8 % več kot v letu 2016. Proizvodnja je skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih vlaganj v znanje in opremo. Z učinkovito koordinacijo proizvodnje vseh elektrarn v skupini smo uspešno obvladovali letošnje zahtevne hidrološke razmere. Električna energija, ki jo proizvedemo, je v 99,7 % iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov: jedrske in vodne energije.

TEB je z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema, še posebej se je njena pomembnost izkazala v zahtevnih energetskih razmerah ob začetku leta 2017.

»Premišljenost naših naložb v tehnološke nadgradnje potrjuje dejstvo, da dosegamo odlične obratovalne rezultate in najvišje standarde v jedrski industriji, kar potrjujejo mednarodne misije. Najkompleksnejši projekt v okviru remonta v letu 2018 bo izgradnja pomožne komandne sobe.«

Stane Rožman

predsednik uprave, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

»Izgradnja HE Brežice je potekala skladno s predvidenim finančnim in terminskim planom. Sedaj je na vrsti gradnja HE Mokrice. Tako bo skupina GEN v partnerstvu s HSE zaključila verigo hidroelektrarn na spodnji Savi.«

Bogdan Barbič

direktor, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

»V letu 2018 bomo v investicije in razvoj obstoječih proizvodnih objektov ter iskanje novih priložnosti na področju energetske izrabe obnovljivih virov energije vložili finančna sredstva v višini 8,11 mio EUR.«

Drago Polak

direktor, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

»V letu 2017 smo novi plinski blok uspešno sinhronizirali z omrežjem in izvedli prvo obratovanje na tekoče gorivo. V letu 2018 sledi tehnični pregled in nato poskusno obratovanje. Za investicije in razvoj smo predvideli 7,51 mio EUR.«

Tomislav Malgaj

direktor, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Kapitali skupine GEN

INFRASTRUKTURNI KAPITAL

3519 GWh

Skupna proizvodnja električne energije v letu 2017, od tega:

 • proizvodnja NEK (osnovna pasovna obremenitev v dnevnem diagramu porabe): 5.967 GWh (Sloveniji pripada polovica: 2.984 GWh)
 • proizvodnja velikih hidroelektrarn SEL in HESS (pokrivanje dnevnega diagrama porabe z možnostjo koriščenja akumulacij za prestavitev nočne energije v dnevni čas): 522 GWh
 • sistemske storitve (obratovanje TEB za namene pokrivanja izpadov večjih enot v EES): 12,1 GWh oziroma 7,2 GWh neto, večina za potrebe terciarne regulacije sistema (36 aktivacij oziroma 48 zagonov posameznih plinskih blokov)

INFRASTRUKTURNI KAPITAL

1004 %

Realizacija načrta NEK za leto 2017

85 %

Delež jedrske energije v celotni proizvodnji elektrarn skupine GEN

NARAVNI KAPITAL

997 %

Nizkoogljičnost proizvodnih enot skupine GEN: kar 99,7 % vse električne energije je iz nizkoogljičnih jedrske in vodne energije

TRŽIMO IN PRODAJAMO

S sklenitvijo vertikalne verige od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov še učinkoviteje prepoznavamo tržne priložnosti

Skupina GEN zagotavlja učinkovito trženje električne energije, infrastruktura za čezmejno trgovanje na debelo pa nam zagotavlja vse cenovne podatke in informacije, potrebne za optimalno izrabo proizvodnih virov. V letu 2017 smo nadaljevali s povezovanjem verige od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov in v skupino GEN-I uspešno integrirali družbo Elektro energija. To nam je omogočalo uspešno izkoriščanje tržnih priložnosti pri trgovanju z električno energijo in zemeljskim plinom na veleprodajnih trgih v širši regiji. Na te trge bomo pozorni tudi v prihodnje, usmerjali se bomo tudi na prodajo v sosednjih državah.

Pravilnost odločitev o intenzivnih vlaganjih v razvoj in kadre na področju trženja in prodaje energije se je odrazila v izjemnih poslovnih rezultatih, s katerimi je GEN-I ponovno utrdil sloves enega najhitreje rastočih energetskih podjetij v Evropi.

»Dosegli smo odlične poslovne rezultate z več kot 2,3 milijarde evrov prihodkov v letu 2017, kar je več kot 50 odstotkov več od načrtovanega. Za nami je uspešen začetek ponudbe sončnih elektrarn za samooskrbo.
Pogled, usmerjen v prihodnost, inovativnost in fleksibilnost, ki jih spodbujamo v družbi GEN-I, so prava kombinacija za izzive prihodnjega razvoja na energetskih trgih.«

dr. Robert Golob

predsednik uprave, GEN-I, d.o.o.

Kapitali skupine GEN

INFRASTRUKTURNI IN INTELEKTUALNI KAPITAL

518 TWh

Trgovanje z 51,8 TWh električne energije

+192 %

Trgovanje z 19,2 % več količin električne energije kot v letu 2016

Uspešna integracija družbe Elektro energija v skupino GEN-I

Glavni nakupni in prodajni trgi: trgi Srednje, Jugovzhodne in Zahodne Evrope

RAZVIJAMO IN INVESTIRAMO

Vrednost za deležnike ustvarjamo na kratki, srednji in dolgi rok

Za maksimiranje ustvarjene vrednosti v skupini GEN nenehno uresničujemo sinergije. Naše proizvodne, trženjsko-prodajne in razvojno-investicijske dejavnosti se medsebojno podpirajo in usklajujejo. Za to skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino GEN, skupaj s svojimi 988 zaposlenimi, ki razpolagajo z bogatim znanjem, veščinami in predanostjo uresničevanju skupne vizije oblikovanja varne, zanesljive, trajnostne in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije.

Poslovni, obratovalni, tržni in drugi uspehi, ki jih dosegamo, temeljijo na celovitem razmišljanju in trajnostnem delovanju skupine GEN ter na intenzivnih vlaganjih v vzdrževanje in razvoj proizvodnih objektov, usposabljanje zaposlenih ter v krepitev zanimanja in razumevanja tem, povezanih z energijo in energetiko, med našimi ključnimi deležniki.

V NEK smo v letu 2017 izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve na dolvodno ležečo HE Brežice in nadaljevali z varnostno nadgradnjo, septembra smo testno zagnali novozgrajeno HE Brežice, v TEB pa smo decembra izvedli prvo sinhronizacijo novega plinskega bloka z elektroenergetskim omrežjem. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z intenzivno investicijsko dejavnostjo.

»Med našimi strateškimi razvojnimi izzivi je projekt JEK 2, ki ga potrebujemo že danes. Projekt ustrezno uresničuje vse tri temeljne usmeritve energetske politike EU in Slovenije: podnebno trajnost, zanesljivost in konkurenčnost oskrbe z energijo. Energetika je na JEK 2 pripravljena, potrebujemo politično voljo in družbeno sprejemljivost. Pri tem projektu računamo na širše mednarodno oziroma regionalno sodelovanje, s katerim bo Slovenija kot energetsko stabilna država okrepila svoj ugled v EU.«

Martin Novšak

generalni direktor, GEN energija d.o.o.

Kapitali skupine GEN

FINANČNI KAPITAL

8873 mio EUR

Skupaj investicije v letu 2017 (v oklepajih so navedene zgolj osrednje investicije) 88,73 mio EUR, od tega:

 • NEK: 52,02 mio EUR (tehnološka nadgradnja)
 • HESS: 10,74 mio EUR (HE Brežice in HE Mokrice)
 • SEL: 1,42 mio EUR (obnova MHE Goričane)
 • TEB: 22,08 mio EUR (izgradnja novega plinskega bloka)
 • GEN-I: 1,12 mio EUR (informacijska tehnologija)
 • GEN: 1,12 mio EUR (projekt JEK 2)

DRUŽBENI KAPITAL

Izobraževanje in ozaveščanje o energiji in energetiki, v letu 2017 predvsem prek:

 • vodenih obiskov in delavnic v Svetu energije (7600 obiskovalcev, od odprtja v letu 2011 že skoraj 50 tisoč obiskovalcev)
 • projektov z mladimi (natečaj Mladi v svetu energije: sodelujočih več kot 690 otrok in mladostnikov; prireditev Tehnogenij: 311 obiskovalcev; kviz Mladi genialci: sodelujočih 300 učencev iz 20 osnovnih šol v Posavju)
 • obiska spletnega stičišča eSvet (72 % novih obiskovalcev, 113 tisoč ogledanih strani)
 • vodenih ogledov NEK (266 skupin in 5850 obiskovalcev)
 • vodenih ogledov hidroelektrarn in ekskurzij (HESS: 3090 obiskovalcev; SEL: okoli 70 ekskurzij) ter strokovnih in drugih srečanj za usklajevanje interesov kmetijstva, energetike, rečne plovbe, turizma, naravovarstva in drugih v savskem bazenu.

ZAPOSLENI IN INTELEKTUALNI KAPITAL

988 zaposlenih

988 zaposlenih, od tega več kot 66 % z vsaj višješolsko izobrazbo

Strokovna izobraževanja in usposabljanja vodstvenega in vodilnega kadra ter ključnih zaposlenih na vseh področjih dejavnosti

Ključni podatki o poslovanju v letu 2017

Skupina GEN je leto 2017 zaključila uspešno, z 29,4 mio EUR čistega dobička, kar je več od načrta. Rezultat je sicer 8 % nižji kot v letu poprej, vendar je bil del rezultata v letu 2016 povezan z enkratnimi učinki prehoda na izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP. Poslovno uspešnost leta 2017 dokazuje poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je za 133 % višji kot v letu 2016.

Rastemo. V skupini smo ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar nas uvršča med tri največje slovenske skupine.

Proizvodne enote družb, vključenih v skupino GEN, so skupaj proizvedle 3.519 GWh električne energije. Z rezultatom smo zadovoljni, saj je to zaradi neremontnega leta v NEK in kljub neugodni hidrologiji 8 % več kot v letu 2016.

NEK je z varnim in stabilnim obratovanjem dosegel proizvodnjo v višini 5.967 GWh, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 2.984 GWh.

V naših hidroelektrarnah smo kljub razmeroma neugodni hidrologiji v letu 2017 proizvedli 522 GWh električne energije.

Proizvodnja električne energije je skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih vlaganj v znanje in opremo.

TEB je z zanesljivostjo zagonov potrdil svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema. Njegova pomembnost se je izkazala zlasti v zahtevnih energetskih razmerah ob začetku leta 2017.

99,7 % vse električne energije, proizvedene v družbah, vključenih v skupino GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.

Področje razvoja in raziskav, investicij ter naložb je ključno za dolgoročno stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj. Za ta namen je bilo v letu 2017 vloženih 88,7 mio EUR. V septembru 2017 je bila zagnana novozgrajena hidroelektrarna Brežice, v TEB so decembra izvedli prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, v NEK so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve na dolvodno ležečo HE Brežice in nadaljevali tudi z varnostno nadgradnjo.

Zaradi energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2017 smo uvozili 19 % električne energije) in pomanjkanja električne energije tudi v širši regiji je vse bolj potrebna gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, JEK 2. K utemeljenosti gradnje novih proizvodnih zmogljivosti prispeva tudi pospešena elektrifikacija, zlasti na področjih ogrevanja in prometa.

Izvedli smo prevzem neposrednega daljinskega vodenja spodnjesavske elektrarne HE Krško (poleg predhodno prevzetih HE Boštanj in HE Arto - Blanca) iz Centra vodenja v Vrbini. To nam omogoča dodatno optimizacijo proizvodnje in stroškov obratovanja na ravni celotne skupine GEN.

Nadaljevali smo s povezovanjem verige od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov. V skupino GEN-I smo uspešno integrirali družbo Elektro energija, kar je omogočalo uspešno izkoriščanje tržnih priložnosti pri trgovanju z električno energijo in plinom na veleprodajnih trgih v širši regiji. Na te trge bomo pozorni tudi v prihodnje, usmerjali se bomo tudi na prodajo v sosednjih državah.

Intenzivna investicijska dejavnost, lastniška konsolidacija skupine GEN-I in realizirana izplačila dobička ustanovitelju pomembno vplivajo na zmanjševanje likvidnosti skupine. Ta je sicer uspešno obvladovana, potekajo pa tudi aktivnosti za zagotavljanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2017 smo uspešno nadaljevali z intenzivnim izvajanjem akcijskega načrta za optimizacijo poslovanja družbe in skupine GEN. Z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo smo uspeli obvladovati tveganja in tako po obsegu prihodkov kot tudi ustvarjenem dobičku presegli načrte.

Temelj našega delovanja so bili in ostajajo zaposleni s svojim znanjem in predanostjo: v letu 2017 nas je bilo 988, od tega več kot 66 % z vsaj višješolsko izobrazbo.

Okrepili smo zanimanje za teme, povezane z energijo in energetiko, ter njihovo razumevanje; organizirali smo številne izobraževalno-ozaveščevalne dogodke ter redno nadgrajevali spletno stičišče o energiji in energetiki, imenovano eSvet.